wtorek, 7 czerwca 2022

W jaki sposób uzyskać grupę inwalidzką?

Data publikacji: 07.06.2022

Posiadanie grupy inwalidzkiej wiąże się z takimi przywilejami, jak łatwiejszy dostęp do usług opiekuńczych, terapeutycznych, rehabilitacyjnych, a także z uzyskaniem ulg podatkowych czy zniżek na przejazdy komunikacją miejską. Warto zatem poświęcić czas na wypełnienie wniosku o orzeczenie niepełnosprawności oraz jej stopnia. 

Czytając poniższy tekst dowiesz się:

- Orzeczenie o niepełnosprawności a grupa inwalidzka – czy te pojęcia oznaczają to samo?

- Jakie stopnie niepełnosprawności wyróżniamy i czym się charakteryzują?

 - Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności?

Orzeczenie o niepełnosprawności a grupa inwalidzka – czy te pojęcia oznaczają to samo?

Do końca roku 1997 nadawano grupy inwalidzkie, a od początku 1998 roku przyznawane są orzeczenia o niepełnosprawności, więc te dwa pojęcia są tożsame. Jeśli grupa inwalidzka przyznana jest bezterminowo, to dana osoba nie jest zobligowana do wystąpienia z wnioskiem o ustalenie stopnia niepełnosprawności zgodnie z nowym orzecznictwem. 

Jakie stopnie niepełnosprawności wyróżniamy i czym się one charakteryzują?

- lekki – cechuje się spadkiem zdolności do wykonywania pracy i funkcjonowania w społeczeństwie. Dla takich osób przeznaczone są sprzęty ortopedyczne i rehabilitacyjne oraz przedmioty takie jak np. aparaty słuchowe. 

- umiarkowany – określa niezdolność do pracy bądź konieczność wykonywania pracy w specjalnych warunkach; osoby te wymagają czasowej lub częściowej pomocy opiekunów/osób trzecich

- znaczny – przyznawany osobom wymagającym permanentnej/długotrwałej opieki oraz zdolnym do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej bądź całkowicie niezdolnym do pracy

podnośnik Kali B za zewnątrz budynku

Grupa inwalidzka a stopień niepełnosprawności:

- I grupa inwalidzka równa jest znacznemu stopniowi niepełnosprawności

- II grupa inwalidzka tożsama jest z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności

- III grupa inwalidzka oznacza lekki stopień niepełnosprawności, co przekłada się na częściową niezdolność do wykonywania pracy

mężczyźni montują krzesło schodowe, kobieta stoi przy krześle schodowym przy schodach
Krzesło schodowe krzywoliniowe, ułatwienie dla osób z niepełnosprawnością ruchową

Jak uzyskać orzeczenie o niepełnosprawności? 

Chcąc uzyskać wspomniane orzeczenie należy udać się do Powiatowego lub Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Właściwym urzędem jest ten, który znajduje się w miejscu zamieszkania lub w miejscu stałego pobytu osoby zainteresowanej (np. domy pomocy społecznej). Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności składa dana osoba lub przedstawiciel ustawowy, gdy niepełnosprawne jest dziecko bądź człowiek ubezwłasnowolniony. W przypadku pensjonariusza zamieszkałego w domu opieki wniosek może złożyć kierownik/dyrektor ośrodka (za zgodą osoby zainteresowanej). Wzór wniosku jest odmienny dla każdej placówki, dlatego właściwy druk należy pobrać ze strony internetowej lub siedziby stacjonarnej danej instytucji.  

Jakie dokumenty dołącza się do wniosku o orzeczenie niepełnosprawności?

- kopia dokumentacji medycznej (historia choroby, wyniki badań diagnostycznych i konsultacji ze specjalistą)

- zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego; dokument traci ważność po 30 dniach, więc nie należy zwlekać ze złożeniem wniosku

- inne istotne dokumenty poświadczające istnienie niepełnosprawności 

platforma schodowa na klatce schodowej w bloku

W ciągu 2 miesięcy od daty złożenia wniosku o orzeczenie niepełnosprawności osoba zainteresowana otrzyma pisemne wezwanie na komisję lekarską, na którą trzeba zgłosić się osobiście. Czasami pacjent nie jest w stanie stawić się przed organem orzekającym z powodu poważnego ograniczenia np. w przemieszczaniu się, wtedy lekarz prowadzący może wypisać odpowiednie zaświadczenie przedstawiające sytuację dla wglądu członków komisji. 

Czas oczekiwania na decyzję komisji wynosi do 2 tygodni. Gdy pacjent nie zgadza się z orzeczeniem, istnieje możliwość skierowania odwołania do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Dokument taki składa się za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wystosował decyzję. Jeśli orzeczenie zespołu wojewódzkiego nie będzie satysfakcjonujące, istnieje możność odwołania się do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych.